Tuesday, April 15, 2008

JS Gericke Library, Stellenbosch University - Part-time Librarian

Part-time Librarian (Permanent Appointment)(Ref. 04BC123)

Working hours: Mondays to Fridays (08:00 - 12:45).

Duties: Cataloguing and classification of information sources on a computer catalogue * general maintenance of the computer catalogue.

Requirements: Bachelor's degree in Library & Information Science or an equivalent qualification * excellent knowledge of cataloguing procedures and practices * excellent knowledge of the use of catalogiung and classification sources, as well as metadata standards such as AACRII, MARC21, Dewey Decimal Classification, LC Subject Headings and LC Name Authorities * sound knowledge of library systems such as Aleph and Connexion * computer proficiency in the Windows environment (MS Word and Outlook) and Internet searches * broad general knowledge * sound judgement and adaptability * precision * a good spoken and written command of Afrikaans as well as English * excellent interpersonal relations * ability to co-operate within a team.

Recommendation: Work experience gained in an academic library.

Commencement of duties: 1 June 2008 or as soon as possible thereafter
Closing date: 24 April 2008
Enquiries: Ms M. Kritzinger on 021 808 4888

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your full application, comprising (1) a completed application form (obtainable on our homepage at http://www.sun.ac.za/applicationforms or by e-mailing vacancies@sun.ac.za or contacting 021 808 4542) and (2) a comprehensive curriculum vitae (including the names and contact details of at least two referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Forward your application via e-mail to vacancies@sun.ac.za or to The Manager: Personnel Provisioning & Planning, Stellenbosch University, Private Bag X1, Matieland 7602, or fax 021 808 2484.

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.Deeltydse Bibliotekaris (Permanente Aanstelling) (Verw. 04BC123)

Werksure: Maandag tot Vrydag (08:00 - 12:45).

Pligte: Katalogisering en klassifisering van inligtingsbronne op 'n rekenaarkatalogus * algemene instandhouding van die katalogus.

Vereistes: 'n B-graad in Biblioteek- & Inligtingswetenskap of 'n gelykwaardige kwalifikasie * grondige kennis van katalogiseerprosedures en -praktyke * uitstekende en gevorderde kennis van die gebruik van katalogiserings- en klassifikasiebronne, asook metadatastandaarde soos AACRII, MARC21, Dewey Decimal Classification, LC Subject Headings en LC Name Authorities * goeie kennis van biblioteekrekenaarstelsels soos Aleph en Connexion * rekenaarvaardigheid in die Windows-omgewing (MS Word & Outlook) asook Internetsoektogte * 'n breë algemene kennis * goeie oordeelsvermoë en aanpasbaarheid * noukeurigheid * goeie mondelinge en geskrewe kommunikasie in sowel Afrikaans as Engels * uitstekende menseverhoudinge * die vermoë om effektief binne spanverband te funksioneer.

Aanbeveling: Werkservaring verwerf in 'n akademiese biblioteek.

Diensaanvaarding: 1 Junie 2008 of so gou doenlik daarna

Sluitingsdatum: 24 April 2008

Navrae: Me. M. Kritzinger by 021 808 4888

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U volledige aansoek, bestaande uit (1) 'n voltooide aansoekvorm (verkrygbaar op ons tuisblad by http://www.sun.ac.za/aansoekvorms of e-pos te stuur aan vacancies@sun.ac.za of deur 021 808 4542 te skakel) en (2) 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en kontakbesonderhede van ten minste twee referente), moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Rig u aansoek per e-pos na vacancies@sun.ac.za of aan Die Bestuurder: Personeelvoorsiening & Beplanning, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland 7602, of faks 021 808 2484.

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

No comments: