Tuesday, April 15, 2008

Vacancy: JS Gericke Library, Stellenbosch University

Biblioteekassistent A: Ingenieurs- en Bosboubiblioteek

(Verw. 04BC138)

Werksure: Maandag-Vrydag 08:00-16:30, insluitend aanddienste volgens ‘n rooster.

Pligte:
Interlening- en uitleenfunksies; tydskrifadministrasie; wegpak van biblioteekmateriaal; asook algemene inligtingsdienslewering aan kliënte.

Vereistes:
Senior Sertifikaat; ten minste 3 jaar ondervinding in ‘n biblioteekomgewing; goeie kommunikasievaardighede in beide Afrikaans en Engels; rekenaarvaardigheid binne die Windows-omgewing; tegniese en IT-vaardighede; kliëntingesteldheid; uitstekende menseverhoudinge; vermoë om suksesvol binne ‘n klein spanverband te funksioneer.

Aanbevelings:
Toepaslike ervaring binne ‘n akademiese biblioteek; kennis van die Aleph-rekenaarstelsel; kennis van die Sabinet Request-interleningstelsel.

Diensaanvaarding: 1 Junie 2008 of so gou doenlik daarna
Sluitingsdatum: 30 April 2008
Navrae: Me Corinna Truter by 021 808 4301
_______________________________________________________________________

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

’n Mededingende besoldigingspakket en uitstekende diensvoordele is aan hierdie pos verbonde. Nadere besonderhede is by 021 808 4829 beskikbaar.

U volledige aansoek, bestaande uit (1) ‘n voltooide aansoekvorm (verkrygbaar op ons tuisblad by www.sun.ac.za/aansoekvorms, of e-pos te stuur aan vacancies@sun.ac.za of deur 021 808 4542 te skakel) en (2) ’n volledige curriculum vitae (insluitend die name en kontakbesonderhede van ten minste twee referente), moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Rig u aansoek per e-pos na vacancies@sun.ac.za, of aan Die Bestuurder: Personeelvoorsiening & Beplanning, Universiteit Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland 7602, of faks 021 808 2484

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

--------------------------------------------------------------------------------

Library Assistant A: Engineering and Forestry Library (Ref. 04BC138)

Working hours: Mondays - Fridays 08:00-16:30, including evening shifts according to a timetable.

Duties:
Interlibrary loan and circulation duties; journal administration; shelving of library material as well as general information services to clients.

Requirements:
Senior Certificate; at least 3 years experience in a library; good communication skills in both Afrikaans and English; computer proficiency in the Windows environment; technical and IT skills; client service oriented; excellent interpersonal skills; ability to function successfully in a small team context.

Recommendations:
Relevant experience in an academic library; knowledge of the Aleph computer system; knowledge of the Sabinet Request interlibrary loan system.

Commencement of duties: 1 June 2008 or as soon as possible thereafter

Closing date: 30 April 2008

Enquiries: Ms Corinna Truter on 021 808 4301
_______________________________________________________________________

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

A competitive remuneration package and excellent service benefits are attached to this position. For further details, contact 021 808 4829.

Your full application, comprising (1) a completed application form (obtainable on our homepage at www.sun.ac.za/applicationforms, or by e-mailing vacancies@sun.ac.za, or contacting 021 808 4542) and (2) a comprehensive curriculum vitae (including the names and contact details of at least two referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Forward your application via e-mail to vacancies@sun.ac.za or to The Manager: Personnel Provisioning & Planning, Stellenbosch University, Private Bag X1, Matieland 7602, or fax 021 808 2484

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

No comments: